PRVA REGISTRACIJA VOZILA

Vozilo se registrira na ime lastnika vozila. Če je vozilo v lasti več oseb, se registrira na ime osebe, ki jo določijo solastniki. Vozilo, ki je predmet pogodbe o leasingu ali pogodbe o zakupu, se lahko registrira na ime uporabnika vozila, če lastnik s tem soglaša.

Zakon o motornih vozilih pravi:
Vozilo se registrira na podlagi vloge lastnika vozila. Vlogi je potrebno priložiti dokazila, če registracijski organizaciji niso dosegljiva na podlagi uradnih evidenc:

  • dokazilo o izvoru in lastništvu vozila ali posameznih delov vozila, ki so bili dodatno vgrajeni (šasija, motor),
  • potrdilo o skladnosti ali soglasje k registraciji, če gre za vozilo, za katero mora biti izdano tako potrdilo ali soglasje v skladu s tem zakonom
  • dokazilo o sklenjenem zavarovanju AO, pri vozilih za javni prevoz potnikov pa tudi dokazilo o zavarovanju potnikov
  • dokazilo o poravnani letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu
  • dokazilo o tehnični brezhibnosti vozila, razen za vozila za katera skladno s 50. členom tega zakona tehnični pregled ni obvezen. Le-to je veljavno, če je bil tehnični pregled opravljen pred največ 30 dnevi.

Ne glede na 1. točko prejšnjega odstavka se registrira starodobnik, traktor, traktorski priklopnik, če je bil na ozemlju Republike Slovenije pred 1. majem 2004 ter bivalni priklopnik izdelan pred 1. januarjem 1998, če lastništvo vozila ni sporno. Registracijska organizacija kljub predložitvi potrdila iz 2. točke prvega odstavka tega člena ne registrira vozila, če jo homologacijski organ obvesti, da pripada tipu vozil, ki kljub podeljeni homologaciji pomeni resno nevarnost za cestni promet.

Pogoji uporabe in politika zasebnosti | Copyrights 2024 © Avto KVEDER, Vse pravice pridržane | Made with 💚 by JU3 spletna agencija